HOME     PROFILE     CONTACT    
Home design   |   Our service   |   Portfolio   |   Current project   |   News & Promotion   |   Specification   |   Step to Built Your Home   |   Classified   |  
New design   /   Intelligent   /   Excellent   /   Premium   /   Standard
Classified

รับสมัครงานด่วน

บริษัท โฮมสแตนดาร์ด ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทที่มั่นคง ซึ่งดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้านบนที่ดิน มากว่า 16 ปี มีความประสงค์ที่จะรับพนักงาน ที่รักความก้าวหน้าเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ(ประจำสาขาอุบลราชธานี )ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. เลขานุการหรือธุรการผู้บริหาร  จำนวน 1 อัตรา  (ประจำอุบลราชธานี)

ลักษณะงาน  : บันทึกการประชุม จัดทำเอกสารและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ

คุณสมบัติ      : เพศชาย / หญิง  อายุ 25 ปีขึ้นไป

                              -วุฒิการศึกษา ปวส. -  ปริญญาตรี เลขานุการหรือบัญชี หรือด้านที่เกี่ยวข้อง

                              - มีประสบการณ์ด้านธุรการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

                              - มีบุคลิกภาพดี มีความซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ

2.สถาปนิกจำนวน 2 อัตรา (ประจำอุบลราชธานี)

ลักษณะงาน  : พูดคุยกับลูกค้าในเรื่องแบบบ้านพักอาศัย ปรับแบบมาตรฐาน พร้อมออกแบบ ให้ตรงกับ

                    ความต้องการของลูกค้า

คุณสมบัติ      : เพศชาย / หญิง  อายุ 26 ปีขึ้นไป

                      -จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านสถาปัตยกรรม (สถาปนิก)

                              - ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

                              - มีใบประกอบวิชาชีพ (ก.ส.)

                              - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับงานและ 3D MAX , 3D architecture visualize

                              - บุคลิกภาพดี มีความซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ

3. วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง / ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  จำนวน  2 อัตรา(ประจำอุบลราชธานี)

ลักษณะงาน  : รับผิดชอบดูแลงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย

คุณสมบัติ      : เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

                              -การศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรีสาขาก่อสร้างหรือวิศวกรรมโยธา

                              - มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

                              - ถ้าเป็นวิศวกรต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร  (กว.)

                              - มีรถยนต์หรือจักรยานยนต์ เป็นของตนเอง พร้อมใบขับขี่

                              - มีใจรักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ ขยัน และอดทน

4.หัวหน้าส่วนการตลาดและขาย  (ประจำอุบลราชธานี)

ลักษณะงาน  :     กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ประสานงานด้านการตลาดกับสำนักงานใหญ่ เสนองานขาย

                           และปิดงานขาย  พูดคุยกับลูกค้าในเรื่องบ้านพักอาศัย และพาลูกค้าเข้าชมหน่วยงาน

                           ก่อสร้าง  กับสถาปนิกหรือวิศวกร

คุณสมบัติ      :     เพศชาย / หญิง  อายุ 28 ปี ขึ้นไป

                              -วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

                              - มีประสบการณ์ด้านการบริหารการตลาดและขายอสังหาริมทรัพย์หรือบ้านพักจะ

                                 พิจารณาเป็นพิเศษ

                              - มีบุคลิกภาพดี มีความซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ

5.เจ้าหน้าที่การตลาดและขาย  (ประจำอุบลราชธานี)

ลักษณะงาน  :     ประสานงานด้านการตลาด  เสนองานขายและปิดการขาย   พูดคุยกับลูกค้าในเรื่อง

                           บ้านพักอาศัย และพาลูกค้าเข้าชมหน่วยงานก่อสร้างกับสถาปนิกหรือวิศวกร

คุณสมบัติ      :     เพศชาย / หญิง  อายุ 25 ปี ขึ้นไป

                              -วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

                              - มีประสบการณ์ด้านงานขายบ้านจะพิจารณาเป็นพิเศษ

                              - มีบุคลิกภาพดี มีความซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ

6. เจ้าหน้าที่ประสานงานขายจำนวน 1 อัตรา (ประจำอุบลราชธานี)

ลักษณะงาน  : รับโทรศัพท์และประสานงานกับลูกค้า และส่วนที่เกี่ยวข้อง ทำเอกสารเสนอราคา

                      ออกเอกสารจอง  เอกสารทำสัญญา หรืออื่นๆ

คุณสมบัติ      : เพศชาย / หญิง  อายุ 25 ปี ขึ้นไป

                              -วุฒิการศึกษา ปวส. -  ปริญญาตรีสาขาทั่วไป

                              - มีประสบการณ์ด้านประสานงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

                              - มีบุคลิกภาพดี มีความซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ

7. แม่บ้าน    จำนวน 1 อัตรา  (ประจำอุบลราชธานี)

ลักษณะงาน  : ดูแล ทำความสะอาดสำนักงานและคอยบริการเครื่องดื่มแก่ผู้มาเยี่ยมเยียน

คุณสมบัติ      : เพศหญิง  อายุ 25 ปีขึ้นไป

                              -วุฒิการศึกษา ม.3-ม.6                           

                              - มีความซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ

 

สวัสดิการ: ค่าครองชีพ  เบี้ยเลี้ยง คอมมิชชั่น ประกันสังคม โบนัส ลาพักผ่อนประจำปี วันหยุดตามประเพณี

ผู้สนใจสามารถมาสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งจดหมายระบุเงินเดือนที่ต้องการมาที

บริษัทโฮมสแตนดาร์ด ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

เลขที่ 2/29-30 อาคารทศพลแลนด์ 4 ชั้น 7 ถนนบางนาตราด กม.3 บางนา กทม.10260

โทร 0 – 2744 – 1315 ต่อ 24 แฟกซ์  0 – 2744 – 1505  ,

e-mail : k.sura_namtal@hotmail.com

หรือที่สำนักงานชั่วคราว  หน่วยงานก่อสร้าง  ถนนแจ้งสนิท  ตำบลแจระแม  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ)
T.0-2744-1315 (Auto)
สาขาหาดใหญ่
T.074-209-808-9 (Auto)
สาขาอุบลราชธานี
T.045-314641-3

HEAD OFFICE: 2/72 Tosapol Land 4 14th Floor Bangna-Trad Km.3 Bangna BANGKOK 10130